مرکز خدمات سرمایه‌گذاری استان گیلان - راهنمای پذیرش سرمایه گذار خارجی

 

 راهنمای سرمایه گذاری خارجی

 

 

راهنمای مدل های تامین منابع مالی خارجی در ایران

 

 

 مراحل صدور مجوز سرمایه گذاری خارجی

 

 

 فرم صدور مجوز سرمایه گذاری خارجی

 

 

تضمین ها و حمایت های قانون سرمایه گذاری خارجی 

 

 

  مشوق های منطقه آزاد گیلان

 

 

کتاب الکترونیکی مجوزهای کشور

 

(دانلود کتاب در بخش "پایگاه مجوزهای کسب و کار")

 

 

 

کتاب ده نوآوری مرکز خدمات سرمایه گذاری خارجی گیلان(راهنمای سایت .investingilan.ir)

 

کتاب راهنمای سایت به زبان انگلیسی (کلیک کنید)

 

کتاب راهنمای سایت به زبان روسی(کلیک کنید)