مرکز خدمات سرمایه‌گذاری استان گیلان - برنامه راهبردی مرکز خدمات سرمایه گذاری خارجی

ماتریس راهبردی مرکز خدمات سرمایه گذاری استان گیلان (کلیک کنید)

گزارش اول طرح سند جامع راهبردي مركز خدمات سرمايه گذاري استان گيلان 1397-1393

 (کلیک کنید)

قرارداد پژوهشي با دانشگاه گيلان (کلیک کنید)

اقدامات اجرایی برنامه نهاد بازار (کلیک کنید)

مقالات

برنامه راهبردي مركز خدمات سرمايه گذاري استان گيلان- قسمت اول

برنامه راهبردي مركز خدمات سرمايه گذاري استان گيلان- قسمت دوم

برنامه راهبردي مركز خدمات سرمايه گذاري استان گيلان- قسمت سوم

برنامه راهبردي مركز خدمات سرمايه گذاري استان گيلان- قسمت چهارم

نشست های برنامه راهبردی مرکز خدمات سرمایه گذاری  

نشست اول: 92/8/20 

نشست دوم: 92/8/29

نشست سوم: 92/9/11

نشست چهارم: 92/9/25

نشست پنجم: 92/10/4

نشست ششم: 92/10/25

نشست هفتم: 92/11/2

نشست هشتم: 92/11/16

نشست نهم: 92/11/23

نشست دهم: 92/12/5

نشست یازدهم: 92/12/21

نشست دوازدهم: 93/2/9

نشست سیزدهم: 93/2/16

نشست چهاردهم: 93/2/30

نشست پانزدهم: 93/3/13
نشست شانزدهم: 93/4/25
نشست هفدهم: 93/5/1
نشست هجدهم: 93/5/15
نشست نوزدهم: 93/5/29
نشست بیستم: 93/6/4
نشست بیست و یکم: 93/6/19