مرکز خدمات سرمایه‌گذاری استان گیلان - عنوان

دستگاه

نظرات تخصصی

 

 مطالعات صورت گرفته

 

شهرداری رشت
نظرات تخصصی
 
 
دانشگاه علوم پزشکی گیلان
نظرات تخصصی

 

-

 

استانداری گیلان
نظرات تخصصی

 

-

 

شرکت آب و فاضلاب

-

 

راهکارهای پیشنهادی بمنظور کاهش مشکلات طرح فاضلاب رشت-مشاور طوس آب

بررسی روش های کوتاه مدت جمع آوری فاضلاب رشت-مشاور ایراناب

گزارش کارگروه سه نفره در خصوص ساماندهی رودخانه ها-

(اداره کل مدیریت بحران استان گیلان-شرکت سهامی آب منطقه اي گیلان-اداره کل حفاظت محیط زیست استان گیلان)

مرکز خدمات سرمایه گذاری

-

 

شرح خدمات مطالعات جامع رودخانه های زردجوب و گوهررود- شرکت مشاور یکم

 

شرکت آب منطقه ای

نظرات تخصصی

لیست قرارداد مطالعات انجام شده آب منطقه ای- شرح خدمات

مطالعات حریم وبستر وساماندهی مرحله اول رودخانه هاي استان گیلان -

گروه ج (پیربازار، پلنگ ور، مرغک و ماسال)

مطالعات مرحله دوم ساماندهی رودخانه های ماسال و پیربازار به طول 37 کیلومتر

نظارت بر پروژه رپرگذاری رودخانه های گروه ج(پیربازار،مرغک،ماسال وپلنگ ور)

رپرگذاری حد بستر رودخانه پیربازار

مرحله اول مهندسی رودخانه های زرجوب و گوهررود

مطالعات تعیین حد بستر و حریم و مرحله اول ساماندهی رودخانه گوهررود بالادست

مرحله اول مهندسی رودخانه های زرجوب و گوهررود

مطالعات تعیین حد بستر و حریم و مرحله اول ساماندهی رودخانه زرجوب بالادست