مرکز خدمات سرمایه‌گذاری استان گیلان - عنوان

 

تبیین محور توسعه استان گیلان

 

***(  سند اولویت سرمایه گذاری برنامه ششم - تبیین محور توسعه استان گیلان )***

 

 

صورتجلسات مناظره تبیین محور توسعه استان گیلان

 

 

صورتجلسه اول مورخ 92/11/26

 

 

صورتجلسه دوم مورخ 92/12/3

 

 

صورتجلسه سوم مورخ 92/12/10

 

 

صورتجلسه چهارم مورخ 92/12/17