مرکز خدمات سرمایه‌گذاری استان گیلان - عنوان

** این آمار بر اساس کتاب تحلیل سیمای اقتصادی استان تهیه گردیده است** 

 

 

سال 96

سال 95

سال 94