جناب آقاي دريابر، معاون محترم تأمين مالي شركت تأمين سرمايه اميد  

بررسي نقش تامين سرمايه بعنوان مهمترين ركن اجرايي تأمين مالي بنگاهها در بازار سرمايه


واسطه‌هاي مالي در يك بازار توسعه يافته اوراق بهادار، به عنوان نهادهاي اجرايي بازار، به تسهيل فعاليت‌هاي مالي مي پردازند و با برخورداري از كاركردي چند منظوره، نقش مهمي را در مجموعه وظايف بازار بر عهده دارند. يكي از اين واسطه ها كه امروزه تقريباَ تمامي فعاليت‌هاي بازار اوراق بهادار را انجام مي دهد، شركت تأمين سرمايه است. 

صورتجلسه

خلاصه اي از سخنراني هفته آتي

پست شده توسط: admin
در روز 1395/5/23 ساعت 09:54:50 , شاخه: عمومی