مرکز خدمات سرمایه‌گذاری استان گیلان - اخبار سال 96

نشست شنبه‌ مورخ 1396/11/14با سخنراني آقای سید بابک صلواتیان محقق محترم پژوهشکده چای کشور ‌   [ +0 | -0 ]

نشست شنبه‌  مورخ  1396/11/14با سخنراني آقای سید بابک صلواتیان محقق محترم پژوهشکده چای کشور ‌

خوشه صنعتی عبارت است از مجموعه ای از صنایع کوچک و متوسط، تشکل ها و بنگاه های خدماتی که در یک رشته صنعتی با تکیه بر مزیت های خاص و سرمایه های قوام یافته مناطق جغرافیایی با اهداف اقتصادی سازماندهی شده اند. به عبارت دیگر یک خوشه صنعتی مجموعه ای از بنگاه های تجاری وغیر تجاری متمرکز دریک مکان جغرافیایی دریک منطقه اقتصادی را شامل می شودکه برای تولید یک یا چند محصول نهایی مشابه ومرتبط برای کسب صرفه های اقتصادی بیرونی با یکدیگر ارتباطات عمودی وافقی برقرارنموده وضمن رقابت با یکدیگر دربسیاری از موارد، همکاری جمعی واقدامات مشترک دارندارتباط درونی این بنگاه ها کاهش دهنده هزینه ها و تسهیل کننده دسترسی به نهاده ها، دانش وفناوری تولید، بازارهای فرش وتامین نیازهای مشترک مشتری خواهد بود.

صورتجلسهنظرات

در روز 1396/11/11 ساعت 13:03:01, شاخه: General, چاپ, ایمیل